Polityka prywatności na biomedic.com.pl 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że nasza firma wdrożyła i stosuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych.

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności („Informacja”), która opisuje zbieranie, wykorzystywanie, zachowanie i ochronę przez nas Państwa danych osobowych. Informacja ma zastosowanie do naszej strony internetowej oraz do innych form kontaktu bądź współpracy takich jak: poczta elektroniczna, portale społecznościowe, kontakt telefoniczny lub bezpośredni.   
W sytuacji, w której przekazują nam Państwo swoje dane osobowe w dowolny sposób opisany w ust. 2 poniżej, wyrażają Państwo zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas:

 • w celu odpowiedzi na zapytania, przygotowania ofert handlowych;
 • w celu zrealizowania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa;
 • w celu technicznym, statystycznym, analitycznym;
 • lub na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym terminie, zgodnie z opisem zamieszczonym w Informacji.

1. Kim jesteśmy

Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich produktów, aplikacji i usług oferowanych przez Biomedic Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul. Batalionów Chłopskich 127 A, 25-671 Kielce, KRS: 0000094806, która jest Administratorem Danych Osobowych.

2. Jak zbieramy informacje

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zbieramy informacje o Państwu i wszelkich innych osobach, których dane przekazują nam Państwo w trakcie:

 • korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych; dane takie mogą obejmować Państwa adres IP oraz dane o geolokalizacji
 • wysyłania wiadomości poprzez naszą stronę internetową; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • korespondencji z nami za pomocą poczty elektronicznej; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, funkcję, stanowisko, nazwę firmy, adres firmy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Państwem lub Państwa z naszymi pracownikami podczas prezentacji, konsultacji i wykonywania zleconych usług; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, funkcję, stanowisko, nazwę firmy, adres firmy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • składania zamówienia lub zlecenia wykonania usług; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, funkcję, stanowisko, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz szczegóły dotyczące płatności;
 • wypełniania formularzy (w tym zleceń wykonania usług, próśb o kontakt, itp.); dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • interakcji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, adres w danym medium społecznościowym, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • oraz kontaktowania się z nami w sposób inny niż poprzez Internet, na przykład telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą zwykłą; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, adres firmy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu

Możemy uzupełnić dane osobowe zebrane od Państwa za pomocą informacji, które uzyskamy od osób trzecich upoważnionych do dzielenia się nimi, na przykład informacje od agencji kredytowych, dostawców poszukiwanych informacji oraz ze źródeł publicznych (np. dla potrzeb dokonania analizy klienta), lecz w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnianie nam danych o innych osobach

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe o innej osobie, odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody i innych wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. W zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami o ochronie danych muszą Państwo zapewnić przekazanie wymaganych zawiadomień oraz otrzymanie wyraźnej zgody przedmiotowej osoby na przekazywanie nam takich informacji, a także wyjaśnić jej sposób pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania i zachowania przez nas informacji osobowych dotyczących tej osoby lub polecić jej przeczytanie naszej Informacji.

3. Sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy Państwa dane do:

 • przekazania informacji i dostarczenia zamówionych przez Państwa usług lub aplikacji;
 • dostarczenia, utrzymania, chronienia i ulepszania aplikacji, produktów, usług i informacji, których możemy Państwu dostarczyć;
 • zarządzania lub administrowania Państwa aplikacjami, produktami i usługami, zgodnie z zawartymi z Państwem umowami lub przyjętymi od Państwa zamówieniami lub zleceniami;
 • zarządzania naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające);
 • monitorowania, mierzenia, udoskonalania i chronienia naszych treści, stron internetowych, aplikacji i usług w celu dostarczenia Państwu jak najlepszej użyteczności naszych rozwiązań;
 • przekazywania Państwu dowolnych informacji, które mamy obowiązek przesłać w celu wypełnienia naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
 • wykrywania, badania przestępstw, bezprawnych lub zabronionych czynów lub zapobiegania im, lub w celu innej ochrony naszych praw wynikających z przepisów prawa (w tym komunikowania się z regulatorami oraz organami ścigania dla tych celów);

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zachowujemy informacje o Państwu do czasu powstania przesłanek do ich usunięcia. Informacje te będą przechowywane i wykorzystywane przez okres przewidziany dla celów prawnych, regulacyjnych, zapobiegania oszustwom lub prawnie uzasadnionych celów biznesowych.

Mają Państwo prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu informacji dla naszych prawnie uzasadnionych celów; jeżeli Państwo sobie tego zażyczą, prosimy o kontakt na adres rodo@biomedic.com.pl w celu uzyskania szczegółów. Jeżeli wniosą Państwo przedmiotowy sprzeciw, może to mieć wpływ na naszą zdolność do dostarczenia pewnych usług i rozwiązań dla Państwa korzyści.

4. Dzielenie się Państwa danymi

Możemy dzielić się Państwa danymi z:

 • naszymi dostawcami usług w tym ich podwykonawcami (np. dostawcami usług internetowych i platformowych, dostawcami usług przetwarzania płatności);
 • osobami trzecimi wykorzystywanymi do usprawnienia transakcji płatniczych, na przykład izbami i systemami rozliczeniowymi, instytucjami finansowymi i beneficjentami transakcji;
 • osobami trzecimi, z którymi utrzymują Państwo relacje, pod warunkiem udzielenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez nas informacji (np. strony mediów społecznościowych lub inni dostawcy aplikacji osób trzecich);
 • osobami trzecimi w celach marketingowych (np. nasi partnerzy i inne osoby trzecie, z którymi współpracujemy i których produkty naszym zdaniem Państwa zainteresują w prowadzeniu przez Państwa działalności gospodarczej. Na przykład: organizacje usług finansowych (takie jak dostawcy finansowania), dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy oprogramowania i usług w zakresie rozwiązań biznesowych);
 • biurami informacji kredytowej i agencjami zapobiegania oszustwom;
 • regulatorami w celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych nałożonych na Grupę Sage;
 • organami ścigania w celu umożliwienia im wykrywania przestępstw i zapobiegania im oraz ścigania sprawców wykroczeń lub przestępstw;
 • wszelkimi osobami trzecimi w kontekście faktycznego lub grożącego postępowania prawnego, pod warunkiem, że będziemy do tego uprawnieni (na przykład w odpowiedzi na postanowienie sądu);
 • wszelkimi osobami trzecimi w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, z uwzględnieniem ustawowej i regulacyjnej sprawozdawczości, wykrywania bezprawnych czynności lub zapobiegania im;
 • oraz organami rządowymi w przypadku obowiązkowej sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa.

5. Marketing

Okresowo możemy wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w sprawie szczegółów dotyczących oferowanych przez nas aplikacji, produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Mają Państwo prawo zażądać od nas w dowolnym czasie zaprzestania kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych poprzez wysłanie do nas e-maila na adres rodo@biomedic.com.pl

6. Państwa dane i Państwa prawa

Państwa dane mogą obejmować: imię i nazwisko, funkcję, stanowisko, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz szczegóły dotyczące płatności.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

W przypadku wycofania przez Państwa zgody na korzystanie przez nas z Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej Informacji możemy nie być w stanie udostępnić Państwu całości lub części naszych stron internetowych, aplikacji i usług.

Zachowamy Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych relacji biznesowych i w późniejszym czasie, przez okres konieczny i odpowiadający naszym prawnie uzasadnionym celom biznesowym, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych w Biomedic Info Sp. z o.o.  lub przez inny okres dozwolony obowiązującymi przepisami i regulacjami prawa. W chwili kiedy nie będziemy już potrzebować informacji na Państwa temat, pozbędziemy się ich w bezpieczny sposób (bez dalszego informowania Państwa o tej czynności).

7. Zmiany w Informacji

Do niniejszej Polityki Prywatności możemy wprowadzać zmiany. Tym niemniej, Państwa prawa z niej wynikające nie zostaną umniejszone. Niniejszą Informację będziemy zawsze aktualizować na naszej stronie internetowej, wobec czego proszę starać się z nią zapoznać po odwiedzeniu naszej strony.

8. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa konto zostało naruszone, prosimy o kontakt pod adresem rodo@biomedic.com.pl  

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Dodatkowe informacje

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące tego, jak postępujemy z Państwa danymi, o treść niniejszej Polityki Prywatności, Państwa prawa wynikające z lokalnych przepisów prawa, sposób aktualizacji Państwa danych osobowych oraz sposób otrzymania kopii Państwa informacji, które przechowujemy, prosimy o kontakt pod adresem email rodo@biomedic.com.pl