Moduł Kadry i Płace

Struktura funkcjonalna programu

System enova365 Kadry i Płace funkcjonalnie podzielony został na moduły (foldery):
 
 • Kadry
 • Płace
 • KZP, ZFM, …
 • ZFŚS (wersja platynowa)
 • Szkolenia
 • Oceny
 • Rekrutacja (wersja platynowa)
 • Ochrona danych osobowych
 • Deklaracje ZUS
 • Deklaracje PIT
 • Deklaracje PFRON
 • Dokumenty PPK
Główne moduły programu
 
 

Kadry

W części kadrowej systemu przechowywana jest pełna informacja o danych personalnych zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców, o ich rodzinach, o zatrudnieniu (etat, umowy zlecenia, …), o czasie pracy i nieobecnościach. Odnotowane zmiany w gromadzonych danych automatycznie tworzą historię zatrudnienia pracownika.
 
Ze względu na aktualny charakter zatrudnienia informacja o zatrudnionych osobach wyświetlana jest na listach:
 
 • Pracownicy
 • Zleceniobiorcy
 • Niezatrudnieni
 • Wszyscy
 • Właściciele
 • Umowy
 • Akordy
 • Dodatki i potrącenia
 • Czas pracy
  • Grafiki
  • Nieobecności
  • Planowane nieobecności (wersja platynowa)
  • Wejścia i wyjścia RCP (wersja platynowa)
  • Wnioski urlopowe (wersja platynowa)
 • Ewidencja (listy dostępne w wersji platynowej)
  • Badania lekarskie
  • Nagrody i kary
  • Oświadczenia
  • Rodzina pracowników
  • Szkolenia BHP Przy czym wybrana osoba jednocześnie może być wyświetlana na więcej niż jednej liście (na przykład pracownik będący zleceniobiorcą będzie na liście zleceniobiorcy, wszyscy oraz niezatrudnieni).
Na listę osób wszystkich pracownik przenoszony jest automatycznie po rozwiązaniu stosunku pracy.
 
Wszystkie listy mają charakter dynamiczny. Przywrócenie umowy o pracę spowoduje, że pracownik automatycznie (bez dodatkowej ingerencji użytkownika) zostanie przeniesiony z listy niezatrudnionych na listę pracowników.
 

KZP, ZFM, …

Funkcje realizowane w module KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa), ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy) to obsługa wkładów oraz pożyczek z automatyczną ich wypłatą i potrąceniem spłat.
 
Program pozwala użytkownikowi na definiowanie własnych funduszy pożyczkowych.
 

Płace

W module Płace realizowane są wszystkie czynności związane z procesami płacowymi: definiowanie, naliczanie i tworzenie list płac, automatyczne generowanie wielu list płac w dowolnym okresie rozliczeniowym wraz z emisją niezbędnych dokumentów, ewidencja i obliczanie wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, automatyczne tworzenie deklaracji dla Urzędów Skarbowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1, IFT-1R, PIT-R oraz wszystkich wymaganych przepisami ZUS dokumentów rozliczeniowych.
 
Definiowanie składników oraz algorytmów płacowych odbywa się w części konfiguracyjnej systemu.
 
Ze względu na sposób filtrowania zgromadzonej w programie informacji o wypłatach są one wyświetlane na listach:
 
 • Pracownicy – lista wypłat etatowych zrealizowanych w wybranym okresie dla wyświetlanych na liście pracowników (kryterium sortowania listy jest pracownik)
 • Zleceniobiorcy – lista wypłat umów cywilnoprawnych zrealizowanych w wybranym okresie dla wyświetlanych na liście zleceniobiorców (kryterium sortowania listy jest zleceniobiorca)
 • Wszyscy – lista „innych” wypłat
 • Właściciele
 • Umowy – lista wypłat umów cywilnoprawnych
 • Wypłaty – lista wypłat etatowych
 • Listy płac Podobnie jak w przypadku modułu kadrowego: ten sam pracownik – ta sama wypłata może być wyświetlana na więcej niż jednej liście.

Deklaracje ZUS

Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie kompletu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 
 • KEDU. Przygotowanie deklaracji w formie elektronicznej musi zostać poprzedzone stworzeniem pliku KEDU.
 • DRA. Po wskazaniu okresu za jaki zrealizowana ma być deklaracja program automatycznie przygotowuje deklaracje DRA wraz z odpowiednimi załącznikami (załączniki w całości generowane są bez ingerencji użytkownika). Przy przeliczaniu deklaracji DRA występuje weryfikator w postaci ostrzeżenia sprawdzający następujące dane: PESEL, nr paszportu (w przypadku osób zagranicznych) oraz wystąpienie ujemnych podstaw lub składek ZUS. W przypadku gdy brak uzupełnionego pola PESEL, nr paszportu lub występują ujemne podstawy, składki ZUS program Płatnik nie przyjmuje takiej deklaracji zgłaszając błąd.
 • Zgłoszeniowe. Deklaracje zgłoszeniowe mogą być przygotowywane z poziomu pojedynczego pracownika, z poziomu listy pracowników poprzez wybór Czynności – Deklaracje ZUS – Przygotuj ZUA i ZZA lub Przygotuj ZWUA a także poprzez wybór bezpośrednio w KEDU opcji ZUS ZUA. W ostatnim przypadku wskazujemy:
  • rodzaj deklaracji zgłoszeniowej,
  • pracowników dla których deklaracje powinny zostać przygotowane,
  • plik KEDU, w którym zapisane zostaną dane zgłoszeniowe ubezpieczonych. Dla deklaracji ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA występuje weryfikator w postaci ostrzeżenia. Weryfikatory sprawdzają, czy zostały uzupełnione takie pola jak PESEL lub paszport, tytuł ubezpieczenia. Dodatkowo do powyższych deklaracji zostały stworzone wydruki, na których kontrolowane są te same informacje co przy weryfikatorach.
Z pozycji KEDU jest także dostępny wydruk ‘Informacja zbiorcza dla deklaracji’, który prezentuje jakie dane zostały uzupełnione oraz jakich danych brakuje na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZWUA, ZZA, ZIUA, ZCNA. Po zaznaczeniu parametru wydruku ‘Tylko braki’ na TAK zostaną wyświetlone na wydruku tylko brakujące dane wymagane do poprawnej weryfikacji deklaracji zgłoszeniowych w programie Płatnik.
 
 • Informacja do IWA. Informacja o danych do ustalania składki na ustalanie składki wypadkowej
 • ZSWA. Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze . Zgłoszeniowe. Deklaracje zgłoszeniowe mogą być przygotowywane z poziomu pojedynczego pracownika lub z poziomu opcji Zgłoszeniowe.
Przygotowane dane mogą zostać automatycznie przesłane do Programu Płatnika. Poza instalacją programów nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja współpracy programu enova i Płatnika.
 

Deklaracje PIT

Zgromadzone w programie dane pozwalają na wydruk deklaracji:
 
 • PIT-4R
 • PIT-8AR
 • PIT-11
 • PIT-40
 • PIT-R
 • PIT-8C
 • IFT-1R
 • IFT-1
 • Wycofane
  • PIT-8B
  • PIT-8S Wszystkie przygotowane deklaracje przechowywane są w bazie danych.

Deklaracje PFRON

Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie deklaracji:
 
 • Wn-D
 • Wycofane:
  • Wn-U (deklaracja obowiązywała do 2008-12-31)
  • NF-D (deklaracja obowiązywała do 2007-12-31) Wszystkie przygotowane deklaracje przechowywane są w bazie danych.
Przygotowane dane mogą zostać zapisane do pliku i przesłane do Programu SOD Offline. Poza instalacją programów nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja programów enova i SOD Offline.
 
W programie jest dostępna, z pozycji Kadry | Pracownicy, lista pomocnych wydruków ZPCHR:
 
 • Pracownicy pełnosprawni
 • Pracownicy niepełnosprawni
 • Pracownicy – lista zmian
 • Informacja miesięczna
 • Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON
 • Informacja o stanie zatrudnienia
 • Informacja INF-1
 • Informacja INF-2
 • Informacja INF-W
 • Informacja DEK-I-0
 • Informacja DEK-II Wywołując wydruk użytkownik ma wybór, czy dane na wydruku mają uwzględniać statystykę według PFRON (Ustawa o rehabilitacji), SOD ( Ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie Komisji WE), SOD Ustawa (art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji) lub SODWE (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).