Moduł Produkcja

Produkcja to ogół wszelkich działań, jakie mają na celu dostarczyć dobra oraz usługi na rynek. Ich zadaniem jest zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych.
 
 
Produkcja:
 
  • w ujęciu statystycznym: ogół wytworzonych przez przedsiębiorstwo produktów
  • w ekonomii: wytwarzanie dóbr użytkowych dla zaspokojenia popytu konsumentów
  • w aspekcie zarządzania: proces produkcyjny, powiązane ze sobą i wzajemnie uwarunkowane procesy pracy.
W systemie enova365 moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, kalkulowanie kosztu wytworzenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie:
 
Schemat obiektów modułu Produkcja
 
Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Do operacji można przypisać zasoby produkcyjne i osoby. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową.
 
Zlecenie w systemie można tworzyć na dwa sposoby:
 
  • poprzez wybór produktu - wówczas związana z nim technologia zostanie wybrana automatycznie,
  • poprzez wybór technologii - wówczas występujące w niej produkty staną się pozycjami zlecenia.
W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia. Produkty mogą być przyjmowane w cenach ewidencyjnych albo w cenach rzeczywistych, opartych o kalkulację kosztu wytworzenia.
 
Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które mogą się odnosić do surowców w zleceniu albo do produktów. W relacji do zlecenia produkcyjnego można zatem wygenerować zapotrzebowanie na surowce potrzebne do jego zrealizowania. Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły Handel i Produkcja przedstawiono na poniższym schemacie:
 
 
Przykładowy obieg dokumentów modułu Produkcja