Moduły księgowe

Księgowość w systemie enova365 dostępna jest w wersji srebrnej (funkcjonalność Książki przychodów i rozchodów oraz Ewidencji ryczałtowej), złotej (Księga Handlowa) oraz platynowej (rozbudowane możliwości wersji złotej, szczególny nacisk na pracę wielooddziałową).
 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – stąd możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowana do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach, prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on "otwarty" na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Program zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania i księgowania dokumentów oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących i okresowych.
 

Moduł Księga Handlowa

Moduł Księgowość systemu enova365 oparty jest o dziennik księgowy w pełni zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości. Dokumenty różnych typów ewidencjonowane przez program rozszerzają informacje zawarte w dzienniku.
 
Program pozwala na budowę planu kont z nieograniczoną liczbą poziomów syntetyki. Dodatkowo możliwa jest budowa kont słownikowych, powstających w chwili dokonywania na nie księgowania. Pozwala to na ograniczenie ilości kont do tych, które są niezbędne przez wyeliminowanie np. kont kontrahentów, z którymi nie zostały dokonane żadne operacje.
 
Użytkownik może ręcznie wprowadzać dekrety, ale może skorzystać z rozbudowanego systemu schematów księgowych. Zdefiniowanie schematów księgowych może spowodować znaczące ograniczenie ilości pracy wkładanej w standardowe księgowania.
 
Wartości gromadzone na kontach mogą być analizowane przy użyciu rozmaitych kryteriów. Program pozwala na rozszerzanie zakresu analizowanych informacji od kont syntetycznych, poprzez analityczne do poszczególnych dokumentów, dekretów aż do pojedynczych zapisów na konta.
 
Program obsługuje wiele walut. Pozwala na automatyczne ich przeliczanie przy użyciu wielu kursów wymiany.
 
System definiowalnych zestawień księgowych pozwala na stworzenie dowolnych zestawień, które uzupełnią obraz uzyskiwany dzięki raportom wymaganym przez ustawę o rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zestawienie przepływów pieniężny) i standardowym raportom programu.
 
 

Funkcjonalność modułu KH:

 
 • Dziennik – umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).
 • Ewidencja dokumentów – automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.
 • Zestawienie sald i obrotów – przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.
 • Deklaracje – zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.
 • eDeklaracje – możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.
 • Schematy księgowe – definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.
 • Bufor księgowań – jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.
 • Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.
 • Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.
 • Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.
 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta).
 • Wielooddziałowość – możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.: możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych, możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów, możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały, różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów, możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.
 

Księga Przychodów i Rozchodów

Moduł enova Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR) zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to:
 
 • Zapisy księgi,
 • Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
 • Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, Dokumenty wewnętrzne,
 • Zestawienia przychodów i kosztów,
 • Rozliczenia z kontrahentami.
Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy księgowane sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowa PIT-5 i PIT-5L oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Moduł KPIR w systemie enova to nowoczesne oprogramowania do księgowości uproszczonej pracujące w środowisku Windows. Struktura modułu KPIR w systemie enova jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik). Rejestry to odpowiednik segregatorów, w których gromadzony jest dany typ dokumentów.
 
 
Na funkcjonalność systemu składają się:
 
 • Ewidencja dokumentów
W systemie dokonuje się ewidencjonowania dokumentów każdego typu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzacja itp. Po wprowadzeniu dokumenty są  przeksięgowane do KPIR automatycznie. Na podstawie zapisów księgowych drukowana księga zgodna ze wzorcem.
 
 • Zapisy KPIR
Zapisy księgowe są chronologicznie numerowane w ciągu roku obrachunkowego. Można je również przeglądać wg typu rejestrów z których powstały np. Sprzedaż, Zakup, Dokumenty wewnętrzne.
 
 • Ewidencja VAT
Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.
 
 • Ewidencja Środków Pieniężnych
Obejmuje prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie, których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami, (stan zobowiązań i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).
 
 • Zestawienia księgowe
To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować: rachunek wyników (przychody i kosztów) i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.
 
 • Deklaracje
PIT-5, PIT-5 L sporządzane i drukowane automatycznie.
 
 • Bufor księgowań
Bufor to miejsce, w którym przed wprowadzeniem, zatwierdzeniem dokumentów zapisów księgowych można dokonać poprawki. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty, czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony, czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.
 
Obieg dokumentów w enova KPIR
 
Wszystkie dokumenty, jakie trafiają do księgowości w celu ich zaewidencjonowania trafiają głównie do Ewidencji dokumentów. Jeżeli moduł KPIR współpracuje z modułami Faktury/Handel to otrzymane tu dokumenty (faktury zakupu) przechodzą do Ewidencji automatycznie. Jeżeli nie ma aktywnego modułu Faktury/Handel, dokumenty ewidencjonuje się ręcznie bezpośrednio w Ewidencji dokumentów. Na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji w tle powstają rejestry VAT, z których tworzy się deklaracja VAT-7 za dany m-c.
 
Na podstawie również Ewidencji dokumentów tworzone są zapisy w KPIR (w buforze najpierw), a później się je zatwierdza na „czysto”. Na podstawie zapisów KPIR i informacji na kartach właściciela /li sporządzana jest deklaracja PIT-5 lub PIT-5L. Jeżeli moduł KPIR współpracuje z modułem Kadry/Płace informację o kwotach ubezpieczeń przychodzą automatycznie na kartę właściciela/li.
 
Dodatkowo można w module KPIR, głównie dla celów analitycznych wprowadzać informację o raportach kasowych i wyciągach bankowych. Wtedy, można prowadzić pełną ewidencję rozrachunków z kontrahentami. Na podstawie rozrachunków z kontrahentami można sporządzać przelewy, noty odsetkowe, ponaglenia zapłat, kompensaty itp.
 
 

Ewidencja Ryczałtowa

Moduł enova w wersji srebrnej pozwala na ewidencje przychodów przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców.
 
Podstawowe funkcje to:
 
 • Zapisy ewidencji ryczałtowej,
 • Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
 • Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, Dokumenty wewnętrzne,
 • Zaliczki na podatek ryczałtowy,
 • Rozliczenia z kontrahentami,
 • Rozliczenie najmu prywatnego.