Dodatkowe rozwiązania Handel

Ewidencji wykonanych prac programistycznych

Raport służy do ewidencji wykonanych prac programistycznych w podziale na kontrahentów oraz pracowników. Po wywołaniu wyświetlana jest formatka z wprowadzonymi raportami. Domyślnie wyświetlane są raporty w wersji bieżącej. Pozostałe raporty ( w wersjach starszych są dostępne do wyszukania przez filtr).

Raporty

 

Na formatce mamy dostępne opcje :

  • Usuń- usuwa zaznaczony wiersz
  • Edytuj- otwiera formatkę z załadowaną pozycją. Następnie użytkownik może poprawić dane i zapisać poprawione dane.
  • Dodaj – dodawanie nowej pozycji.

 Edycja 

Użytkownik ma możliwość wyszukania wprowadzonych danych poprzez przycisk filtruj.

Filtr

Przycisk Excel powoduje przeniesienie wyświetlonych elementów w oknie do arkusza Excel.


Import dokumentów z pliku Excel o określonym formacie
Wersja: Handel Symfonia/Forte
 
Import dokumentów magazynowych, sprzedażowych, zakupowych do programu Handel z pliku Excel o określonym formacie. Kod towaru, ilość, cena, jednostka miary powinny znajdować się w stałych określonych w trakcie uzgodnienia kolumnach.
W momencie, w pozycji dokumentu wystąpi towar którego nie ma w kartotece towarów w Handlu wywoływane jest okno dialogowe z dostępnymi opcjami:
  • Dodaj - dodaj towar do kartoteki
  • Pomiń - ignoruje ta pozycję na dokumencie
  • Zastąp - możliwość użycia zamiennika z kartoteki towarów

Mechanizm do ustawienia opisu i dekretacji podczas wystawiania dokumentów

Podczas wystawiania dokumentów rozchodu wewnętrznego określonego typu,  wyświetla się dodatkowa formatka ułatwiająca wybór numeru zlecenia oraz typu kosztu wydziałowego.

Opis

Na formatce należy uzupełnić numer zlecenia ( 5-cio cyfrowy).Należy również podać koszt wydziałowy. Każdy z typów dokumentów RW posiada osobną listę kosztów wydziałowych. W polu opis dodatkowy podpowiadany jest dotychczasowy opis. Można go zmodyfikować lub pozostawić bez zmiany.

Po zatwierdzeniu na dokumencie jest modyfikowany opis.

Dodatkowo w dokumencie uzupełniany jest schemat księgowania. Schemat księgowania ustawiany jest na podstawie typu dokumentu oraz wybranego kosztu rodzajowego.


Stopka Reklamowa wydruku faktury
Wersja:Handel Symfonia/Forte
 
Raport umożliwia wstawienie dodatkowego loga/reklamy firmy na dole dokumentu podczas generowania jego wydruku.
W ustawieniach wydruku mamy możliwość wstawienia loga z pliku .bmp oraz określenia jego parametrów.
 
Na fakturze pojawi się logo / reklama umieszczona przez użytkownika.
    

Przesunięcia między magazynami (MM- i MM+)
Wersja:Handel Symfonia
 
Podczas wystawiania dokumentu Rozchód wewnętrzny (określony typ i seria) użytkownik wybiera magazyn, na który zostaną przeniesione towary.
Następnie osoba mająca dostęp do tego magazynu sprawdza czy na magazyn zostały przeniesione towary.
  
Formatka pokazuje dokumenty przesunięcia międzymagazynowego, które przesyłają towar na magazyn. Na magazynie użytkownik sprawdza towary w drodze i poprzez rozliczenie przyjumuje je generując dokument przyjęc

Wezwanie do zapłaty–mail.

W kartotece kontrahentów wybieramy kontrahenta zalegające z płatnościami. Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy raport Wezwanie do zapłaty –mail.

Po wykonaniu raportu zostanie wyświetlona lista faktur, za które kontrahent jeszcze nie zapłacił. Możemy uwzględnić w wezwaniu wszystkie faktury z listy lub tylko wybrane (domyślnie zaznaczone są wszystkie dokumenty z listy). Na formatce widoczna jest nazwa kontrahenta oraz e-mail na który zostanie wysłana wiadomość.

Użytkownik w tym momencie może zrezygować z wysyłki wciskając przycisk Anuluj lub zatwierdzić wysyłkę za pomocą przycisku Wyślij e-mail. Po kliknięciu Wyślij otrzyma informacje iż mail został wysłany na podany adres e-mail.

 

 

 


Wydruk receptur

Receptura

Po zaznaczeniu towaru zawierającego receptury pod prawym przyciskiem myszki dostępna będzie opcja Drukuj recepturę.Po jej wybraniu użytkownik wybiera, którą recepturę będzie drukował ( w przypadku gdyby dla jednego towaru było więcej receptur).

Następnie generowany jest wydruk.