HISTOPATOLOGIA - Opis modułu

Aplikacja dedykowana dla laboratoriów medycznych z możliwością pracy rozproszonej. Materiał do badań wraz z dokumentami skierowań trafia do laboratorium poprzez sieć transportu medycznego dla którego w systemie mamy możliwość rejestrowania tras, kierowców, jednostek medycznych obsługiwanych na trasach oraz programowania harmonogramu wyjazdów tras. Część materiału do badań pochodzić może z gabinetów funkcjonujących na miejscu obok laboratorium. Materiał do badań oraz skierowania mogą być rejestrowane w systemie na planszy do pobierania materiału widocznej poniżej. 
 
 
Rys1. Rejestrowanie badań na stanowiskach do pobierania wycinków z materiału.
 

    

Rys2. Pobieranie zleceń z pracowni do komputera domowego lekarza opisującego przez Internet.

Na tym etapie można wprowadzać tylko najbardziej podstawowe informacje dyktowane przez lekarzy asystentkom w trakcie pobierania wycinków. Pojemniki z materiałem oraz dokumenty skierowań na badania są na tym etapie oznaczane specjalnymi etykietami samoprzylepnymi z nadrukowanymi identyfikatorami i opisem symbolicznym. Identyfikatory te na kolejnym etapie rejestracji pozwalają pracownikom sekretariatu medycznego na szybkie odnalezienie zarejestrowanego już w systemie zlecenia i uzupełnienie pozostałych danych jak nazwisko i imię pacjenta, wybór jednostki kierującej na badania, itd., przykład takiej planszy jest widoczny na rysunku poniżej.
 
        
 
Rys3. Kartoteka pacjentów.
 
Zlecenia po zarejestrowaniu wszystkich koniecznych danych w sekretariacie medycznym otrzymują przydzielonego lekarza opisującego, który będzie zajmował się ustaleniem rozpoznania. Na tym etapie zlecenia mogą być przez lekarza opisane na jednym ze stanowisk w sieci lokalnej laboratorium lub mogą zostać za pośrednictwem Internetu (bezpieczne połączenie szyfrowane VPN) pobrane do opisu do domu. W domach u lekarzy opisujących na ich lokalnych komputerach są zainstalowane wersje lokalne opisywanego oprogramowania, o identycznej jak w laboratorium funkcjonalności pozwalające na pobranie zleceń przeznaczonych dla danego lekarza do opisu, opisanie ich podczas badania mikroskopowego przygotowanych w laboratorium preparatów, a następnie odesłanie do laboratorium ta samą drogą. W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość przekazu danych za pomocą dyskietki, e-mail’a lub innego nośnika danych (np. pendrive). Plansza do opisu badań jest widoczna poniżej.
 
 
Rys4. Przeglądanie badań.
 
    
 
Rys5. Opisywanie badań.
 
Utrzymywany w systemie rejestr pacjentów pozwala podczas opisu nowego preparatu przeglądać wcześniejsze zarejestrowane już w systemie badania tego pacjenta. Opisane w ten sposób zlecenia po przesłaniu do laboratorium automatycznie podlegają procesowi wydruku i po podpisie przez lekarzy transportem medycznym są kierowane do jednostek zlecających badania.
 
Wstępne bądź ostateczne wyniki badań są dostępne po zalogowaniu utajnionym dla zarejestrowanych w systemie użytkowników (lekarze zgłoszeni przez jednostki medyczne) poprzez poufną stronę WWW. Witryna ta pozwala na wyszukiwanie badań według wielu kryteriów takich jak: nazwisko, imię i PESEL pacjenta, zakres dat skierowań, rodzaj badań, itd. Oczywiście uprawnienie pracownicy jednostek medycznych mogą przeglądać wyłącznie wyniki zleceń pochodzących z danej jednostki, oddziału lub konkretnego lekarza. 
 
Zlecenia z danego okresu czasu (np. dzień, tydzień, miesiąc) są następnie fakturowane przez uprawnionych pracowników, typowo księgowość. Możliwe jest fakturowanie indywidualne poszczególnych zleceń (np. dla pacjentów indywidualnie zgłaszających się na badania) lub masowe dla wybranych lub wszystkich jednostek medycznych kierujących skierowania na badania do laboratorium za podany okres czasu (typowo miesiąc). Poniżej plansza przedstawia wygląd ekranu z rejestrem wystawionych faktur. System umożliwia definiowanie wielu parametrów globalnie i indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów (termin płatności, ilość sztuk kopii faktury oraz załącznika w postaci wykazu badań, cennika, ...), co znacznie usprawnia proces automatycznego tworzenia faktur dla kontrahentów.
 
    
 
Rys6. Proces fakturowania zleceń, podgląd dokumentów przed drukiem.
 
        
 
Rys7. Przeglądanie rejestru faktur.
 
Ponieważ jednak w systemie przetwarzającym ogromne ilości dokumentów miesięcznie pomyłek uniknąć nie sposób, dla wystawionych faktur można tworzyć dokumenty korygujące oryginalne dokumenty ilościowo i cenowo. Do pierwotnej faktury można tworzyć dowolną ilość korekt aż do wyczerpania możliwości ilościowych. Oczywiście kolejne korekty uwzględniają zmiany wprowadzone na dokumencie pierwotnym przez poprzednie korekty. Z racji jego stopnia złożoności i konieczności prowadzenia wielu etapów wdrożenia nie jest on z założenia produktem sprzedawanym w wersji pudełkowej do samodzielnego uruchomienia przez klienta.