Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK to określony przez Ministra Finansów format danych elektronicznych, zgodny ze standardem opracowanym przez OECD, dokumentujący transakcje i operacje finansowe podatnika. Resort finansów zdecydował się wprowadzić 7 wyodrębnionych struktur logicznych JPK, dzięki którym możliwa będzie szybka weryfikacja spójności i zgodności danych w obszarach przepływu finansów w przedsiębiorstwie.
 

 
 
 
 
7 struktur JPK obejmuje obszary:
 • ksiąg rachunkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • magazynów,
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • faktur VAT,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • ewidencji przychodów.
W przypadku wezwania do kontroli przedsiębiorca będzie zobowiązany do przekazania fiskusowi plików z zachowaniem struktur logicznych JPK. W praktyce oznacza to, że po wejściu w życie przepisów o JPK (1 lipca 2016), systemy informatyczne przedsiębiorców muszą mieć możliwość wygenerowania plików we właściwym formacie, za okres wskazany do kontroli.
 
 
Zakres weryfikacji przy użyciu JPK
 
Dzięki zastosowaniu wyodrębnionych struktur JPK fiskus będzie mógł zweryfikować:
 • spójność danych w wybranej strukturze raportowej (np. czy dane indywidualnych transakcji sumują się w wartości zbiorcze, czy naliczenia podatków dla poszczególnych stawek są poprawne, czy dane w pliku odzwierciedlają rzeczywiste zapisy w księgach i dowodach księgowych),
 • zgodność danych między strukturami (np. czy daty i kwoty otrzymanych faktur VAT są zgodne z ich datami i kwotami w rejestrze VAT),
 • poprawność deklaracji podatkowych i faktycznie wpłaconych zaliczek w odniesieniu do danych zawartych w plikach kontrolnych,
 • zgodność i komplementarność danych współpracujących z podatnikiem kontrahentów, tzw. kontrole krzyżowe badające zgodność danych u kilku podmiotów gospodarczych (np. zgodność danych podmiotu odliczającego VAT z wystawcą faktury),
 • poprawność działania systemów informatycznych.
 
Podstawowe testy kontrolne fiskusa będą polegały na weryfikacji wymogów formalnych dla ksiąg (kolejność numeracji, luki i duplikaty zapisów). Będą też prowadzone tzw. testy rzeczywiste, jak np. weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości stosowania zasad rachunkowości (np. zasad wyceny aktywów metodą FIFO, LIFO), prawidłowości stosowania stawek VAT itp.


powrót